Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η δημιουργία μιας Πολυτροπικής Διεπαφής Εγκεφάλου -Υπολογιστή που θα μας παρέχει την δυνατότητα εκτίμησης της Ψυχο-Συναισθηματικής Κατάστασης του Αποδέκτη ενός μηνύματος. Η τεχνολογία Eye Tracking (ET) μας δίνει την δυνατότητα να ποσοτικοποιήσουμε την οπτική προσοχή του αποδέκτη, καθώς μετρά, με αντικειμενικά κριτήρια, Πότε, Που και Τι βλέπει ο αποδέκτης. Επίσης, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες, σε πρώτο στάδιο, σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο επικεντρώνεται η οπτική προσοχή του χρήστη. Ενώ, σε δεύτερο στάδιο, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες σχετικές με την συμπεριφορά προσέγγισης – αποφυγής του χρήστη (μέσω της απόστασης από την οθόνη) και με τον γνωστικό φόρτο εργασίας (μέσω των Blinks). Επιπλέον, μέσω της διαστολής/συστολής της κόρης του ματιού, μπορούμε να έχουμε μετρήσεις που σχετίζονται με την συναισθηματική διέγερση (emotional arousal) και τον γνωστικό φόρτο εργασίας (cognitive workload). Ωστόσο, η τεχνολογία ET μπορεί να μας πει τι βλέπει ο αποδέκτης, δεν μπορεί να μας πει τι αντιλαμβάνεται ο αποδέκτης.

Για να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικές με το τι αντιλαμβάνεται ο αποδέκτης χρειαζόμαστε μια τεχνική απεικόνισης της λειτουργίας του εγκεφάλου. Συγκρινόμενη με άλλες τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου, η τεχνική ΗλεκτροΕγκεφαλοΓραφήματος (ΗΕΓ) είναι μια φθηνή, μη επεμβατική και τελείως παθητική τεχνική καταγραφής εγκεφαλικών δεδομένων. Τα δεδομένα ΗΕΓ έχουν πολύ καλή χρονική ανάλυση ώστε να μας παρέχουν χιλιάδες στιγμιότυπα της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας πολλαπλά κανάλια/καλώδια/πηγές. Το παραπάνω γεγονός κάνει το ΗΕΓ ιδανικό εργαλείο έρευνας για να μελετάμε τον ακριβή χρονισμό συμβάντων που σχετίζονται με την προσοχή, την γνωστική και συναισθηματική επεξεργασία. Επιπροσθέτως των παραδειγμάτων που βασίζονται σε εξωτερικά ερεθίσματα, η ανάλυση του ΗΕΓ στο πεδίο των συχνοτήτων μας επιτρέπει να εξετάσουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων που σχετίζονται με γνωστικές/γνωσιακές – συναισθηματικές καταστάσεις, την ύπαρξη κινήτρου και την πρόθεση εμπλοκής (cognitive – affective states motivation and engagement). Η ασυμμετρία (ηλεκτρικής) δραστηριότητας που παρατηρείται στον (προ-)μετωπιαίο λοβό μεταξύ αριστερού και δεξιού μέρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας δείκτης ύπαρξης κινήτρου και ενδιαφέροντος. Επιπλέον, ανάλογα με το ποιό μέρος του λοβού παρουσιάζει την ισχυρότερη δραστηριότητα, μπορούμε να εκτιμήσουμε την ύπαρξη αρνητικών ή θετικών συναισθημάτων. Επίσης, μέσω της παρακολούθησης της δραστηριότητας Θήτα (είδος εγκεφαλικών κύματων), λαμβάνουμε μετρήσεις που σχετίζονται με το επίπεδο του γνωστικού φόρτου εργασίας.