Πώς επικοινωνούμε ένα (διαφημιστικό) μήνυμα; Το μήνυμα παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον αποδέκτη; Το μήνυμα κουράζει τον αποδέκτη; Του προκαλεί αρνητικά ή θετικά συναισθήματα; Κατά την διάρκεια δημιουργίας ενός (διαφημιστικού) μηνύματος, ο δημιουργός/κατασκευαστής του μηνύματος θα πρέπει να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα.

Στο παρόν έργο προτείνουμε μια πολυτροπική και προσαρμοζόμενη Διεπαφή Εγκεφάλου Υπολογιστή που θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε, εν μέρει, στα παραπάνω ερωτήματα. Η χρήση του συστήματος θα μας δώσει πληροφορίες σχετικές με το τι επικοινωνεί ένα μήνυμα, τα συναισθήματα που προκαλεί, που εστιάζει το ενδιαφέρον του ο αποδέκτης του μηνύματος, εάν υπάρχει ενδιαφέρον. Τα συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη γνώση, αντίληψη, λήψη αποφάσεων και αλληλεπίδραση. Ιδιαίτερα τα θετικά συναισθήματα, μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία της δημιουργίας αποτελεσματικών ενώσεων μεταξύ του μηνύματος και του αποδέκτη.

Η Νευροεπιστήμη μας βοηθά στο να αποκωδικοποιήσουμε (και να μελετήσουμε) αυτές τις ενώσεις μεταξύ του μηνύματος και του αποδέκτη. Η συμπεριφορά και η γνωστική κατάσταση του αποδέκτη μπορεί να αξιολογηθεί, εν μέρει, από τις «φυσιολογικές» αντιδράσεις του, οι οποίες μπορούν να μετρηθούν με κατάλληλους αισθητήρες. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας Πολυτροπικής Διεπαφής Εγκεφάλου – Υπολογιστή που θα μας παρέχει την δυνατότητα εκτίμησης της Ψυχο-Συναισθηματικής Κατάστασης του Αποδέκτη ενός μηνύματος.

 

Ταυτότητα Έργου

Φορέας ΧρηματοδότησηςΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).
Πρόγραμμα ΧρηματοδότησηςΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020).
Εργαλείο Χρηματοδότησης«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Επιστημονικός ΥπεύθυνοςΔρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Κοινοπραξία

  • Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής (ΕΚΕΤΑ) (Συντονιστής φορέας)
  • Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.
  • ΜΜS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A.Ε.
  • ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.