Παραδοτέο Τίτλος Περιγραφή
Π1.1

Απαιτήσεις του συστήματος σχετικές με το λογισμικό και τη διεπαφή επικοινωνίας.

Το παραδοτέο περιγράφει τις απαιτήσεις του συστήματος σχετικές με το λογισμικό και τη διεπαφή επικοινωνίας. Γίνεται μία αναλυτική περιγραφή, τεκμηρίωση και ιεράρχηση των απαιτήσεων χρηστών και των αντίστοιχων απαιτήσεων του συστήματος. Περιλαμβάνει μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα αποτελέσματα συναντήσεων μεταξύ των εταίρων και τις απαιτήσεις του συστήματος, μέσω των οποίων προκύπτουν τα συμπεράσματα με τα σημεία κλειδιά για τις απαιτήσεις των χρηστών και του συστήματος.

Π1.2

Αναφορά συγκριτικής μελέτης προδιαγραφών, κόστους και καταλληλότητας.

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος αισθητήρων που θα περιλαμβάνει μία συσκευή καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλικής δραστηριότητας και μία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τους αγγλικούς όρους  Electroencephalography (EEG) και Eye Trackers (ET) αντίστοιχα. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται και εξετάζονται μία σειρά από κριτήρια, τα οποία αποτελούν τη βάση για
την επιλογή των προαναφερθέντων συσκευών. Τα κριτήρια διαχωρίζονται σε βασικά και δευτερεύοντα, ανάλογα με το συνολικό αντίκτυπο που θα έχουν στην επιλογή της συσκευής. Mε βάση αυτά οι συσκευές που επιλέχθηκαν η DSI 24 της Wearable Sensing είναι η συσκευή EEG που επιλέχθηκε, ενώ οι επιλογές για τις ΕΤ συσκευές είναι η Pupil Invisible και η Tobbi Pro Fusion.

Π3.1

Περιγραφή της αρχιτεκτονικής και των τεχνικών προδιαγραφών του λογισμικού διασύνδεσης συσκευών

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει την αρχιτεκτονική του NeuroMkt που καλύπτει όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων εξαρτημάτων, που κυμαίνονται από τo λειτουργικό σύστημα και το επίπεδο αισθητήρων, μέχρι το Middleware, το SDK Ανάλυσης Σημάτων και τις εφαρμογές τελικού χρήστη. Συγκεκριμένα, το έγγραφο καθορίζει τις υιοθετούμενες τεχνολογίες, το περιβάλλον προγραμματισμού, το εύρος των λειτουργιών που θα παρέχει το NeuroMkt, καθώς και τις διεπαφές που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων. Στο τέλος, παρουσιάζεται μια σύνοψη της αρχιτεκτονικής του NeuroMkt, που περιγράφει πώς όλα τα επιμέρους τμήματα συνδυάζονται ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στις, σχετιζόμενες με την φυσιολογία, αποκρίσεις του χρήστη.