Παραδοτέο Τίτλος Περιγραφή
Π1.1

Απαιτήσεις του συστήματος σχετικές με το λογισμικό και τη διεπαφή επικοινωνίας.

Το παραδοτέο περιγράφει τις απαιτήσεις του συστήματος σχετικές με το λογισμικό και τη διεπαφή επικοινωνίας. Γίνεται μία αναλυτική περιγραφή, τεκμηρίωση και ιεράρχηση των απαιτήσεων χρηστών και των αντίστοιχων απαιτήσεων του συστήματος. Περιλαμβάνει μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα αποτελέσματα συναντήσεων μεταξύ των εταίρων και τις απαιτήσεις του συστήματος, μέσω των οποίων προκύπτουν τα συμπεράσματα με τα σημεία κλειδιά για τις απαιτήσεις των χρηστών και του συστήματος.

Π1.2

Αναφορά συγκριτικής μελέτης προδιαγραφών, κόστους και καταλληλότητας.

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος αισθητήρων που θα περιλαμβάνει μία συσκευή καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλικής δραστηριότητας και μία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τους αγγλικούς όρους  Electroencephalography (EEG) και Eye Trackers (ET) αντίστοιχα. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται και εξετάζονται μία σειρά από κριτήρια, τα οποία αποτελούν τη βάση για
την επιλογή των προαναφερθέντων συσκευών. Τα κριτήρια διαχωρίζονται σε βασικά και δευτερεύοντα, ανάλογα με το συνολικό αντίκτυπο που θα έχουν στην επιλογή της συσκευής. Mε βάση αυτά οι συσκευές που επιλέχθηκαν η DSI 24 της Wearable Sensing είναι η συσκευή EEG που επιλέχθηκε, ενώ οι επιλογές για τις ΕΤ συσκευές είναι η Pupil Invisible και η Tobbi Pro Fusion.

Π2.1

Έγγραφο Προδιαγραφών και Απαιτήσεων Μηνύματος

Το παρόν έγγραφο πραγματεύεται την σε βάθος ανασκόπηση σχετικά με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των διαφημιστικών μηνυμάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του NeuroMkt. Σε πρώτη φάση, γίνεται αναφορά του σκοπού του σύγχρονου μάρκετινγκ και της διαφήμισης και στη συνέχεια παρουσιάζονται σε βάθος οι διαφορετικές μορφές διαφημίσεων που συναντώνται σήμερα στην κοινωνία. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λεπτομερής αρθρογραφική επισκόπηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των διαφημίσεων τόσο για την περίπτωση των στατικών όσο και των  οπτικοακουστικών μηνυμάτων. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η εύρεση, η μελέτη και τελικά η επιλογή εκείνων τα χαρακτηριστικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των στατικών και των οπτικοακουστικών διαφημίσεων για τη διεξαγωγή των πειραμάτων του NeuroMkt. Τέλος, παρατίθεται μια ενδεικτική σειρά διαφορετικών εκδοχών στατικών διαφημιστικών μηνυμάτων με σκοπό να γίνει αντιληπτός ο τρόπος που τα διαφημιστικά μηνύματα θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του NeuroMkt.

Π2.2

Οπτικοακουστικό και Στατικό Μήνυμα

Το παραδοτέο αναφέρεται στις μορφές των διαφημιστικών μηνυμάτων, περιγράφει τα εργαλεία και μεθοδολογίες για τη δημιουργία των διαφημιστικών μηνυμάτων καθώς και τον τρόπο δημιουργίας τους. Η παρούσα έκθεση συνοδεύει τα διαφημιστικά μηνύματα που θα δημιουργηθούν τα οποία θα αναρτηθούν και στο Github.

Π3.1

Περιγραφή της αρχιτεκτονικής και των τεχνικών προδιαγραφών του λογισμικού διασύνδεσης συσκευών

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει την αρχιτεκτονική του NeuroMkt που καλύπτει όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων εξαρτημάτων, που κυμαίνονται από τo λειτουργικό σύστημα και το επίπεδο αισθητήρων, μέχρι το Middleware, το SDK Ανάλυσης Σημάτων και τις εφαρμογές τελικού χρήστη. Συγκεκριμένα, το έγγραφο καθορίζει τις υιοθετούμενες τεχνολογίες, το περιβάλλον προγραμματισμού, το εύρος των λειτουργιών που θα παρέχει το NeuroMkt, καθώς και τις διεπαφές που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων. Στο τέλος, παρουσιάζεται μια σύνοψη της αρχιτεκτονικής του NeuroMkt, που περιγράφει πώς όλα τα επιμέρους τμήματα συνδυάζονται ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στις, σχετιζόμενες με την φυσιολογία, αποκρίσεις του χρήστη.

Π3.2

Λογισμικό Διασύνδεσης Συσκευών

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την τεχνική τεκμηρίωση του λογισμικού που υποστηρίζει την διασύνδεση των αισθητήρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικοινωνία των αισθητήρων με το ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) του NeuroMkt που επιτυγχάνει τον συγχρονισμό των ετερογενών σημάτων. Σκοπός του παρόντος εγγράφου αποτελεί η παροχή οδηγιών που σχετίζονται με την μεταγλώττιση, εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού που υποστηρίζει την διασύνδεση των αισθητήρων και γενικότερα όλων των συσκευών που εμπλέκονται στις καταγραφές του NeuroMkt. Πέρα από τις παραπάνω οδηγίες, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του αποθετηρίου, συνήθη προβλήματα και την επίλυση τους, ενώ ταυτόχρονα παρατίθενται και μερικά παραδείγματα χρήσης.

Π4.1

Συγκριτική Μελέτη Αλγορίθμων Εκτίμησης Ψυχο-Συναισθηματικής Κατάστασης

Αυτό το παραδοτέο αφορά την εκτεταμένη ανασκόπηση των αλγόριθμων αιχμής για την εκτίμηση της ψυχο-συναισθηματικής κατάστασης κατά την παρακολούθηση διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο σκοπός του Π4.1 είναι η δημιουργία μίας βιβλιοθήκης αλγορίθμων, βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το Dashboard του NeuroMkt.

Π4.2

Πολυτροπικό Σύστημα Ανάλυσης Δεδομένων

Το παρόν έγγραφο αποτελεί συνοδευτικό κείμενο για την εφαρμογή του Dashboard. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται η οργανωτική δομή της εφαρμογής, αναλύονται οι αρχές προγραμματισμού που ακολουθήθηκαν και περιγράφονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος. Παράλληλα περιγράφονται όλες οι υπάρχουσες λειτουργίες της παρούσας έκδοσης (θα ανανεώνεται κατά την διάρκεια του έργου) αναλυτικά ώστε να αποτελεί τη βάση της πλήρους αξιοποίησης των λειτουργιών του προγράμματος. Τέλος περιγράφεται συνοπτικά, η οργάνωση του αποθετηρίου που φιλοξενεί τον κώδικα της εφαρμογής.

Π5.1

Πλάνο Διεξαγωγής των πιλοτικών εφαρμογών

Το παραδοτέο Π5.1 περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του πλάνου των πιλοτικών δοκιμών του ερευνητικού έργου NeuroMkt. Αρχικά παρουσιάζεται ο σκοπός και τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών. Έπειτα τα διαφορετικά σενάρια χρήσης. Η πιλοτική δοκιμή περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο είναι ένα στατικό μήνυμα φυλλαδίου προσφορών και το δεύτερο ένα οπτικοακουστικό διαφημιστικό μήνυμα προσφορών τριημέρου. Η πειραματική διαδικασία εκτός από τη χρήση eye tracker και του EEG πλαισιώνεται και από ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνονται στο παράρτημα και θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση του καταναλωτικού προφίλ των συμμετεχόντων. Τέλος, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων που θα συλλεχθούν από τις πιλοτικές δοκιμές καθώς και οι ενέργειες για τη λήψη έγκρισης της διενέργειας των πιλοτικών δοκιμών από επιτροπή βιοηθικής.