Πρωταρχικός στόχος του έργου η εκτίμηση της αποδοχή ενός μηνύματος από το κοινό, ποια σημεία του μηνύματος προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού, εάν υπάρχει ενδιαφέρον. Επίσης, ως δευτερεύων στόχος του έργου, είναι η προσαρμογή του μηνύματος στις ιδιαιτερότητες/ιδιοσυγκρασία του κάθε αποδέκτη. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι χρειαζόμαστε ένα σύστημα αναγνώρισης της γνωσιακής και συναισθηματικής κατάστασης του αποδέκτη κατά την διάρκεια υποβολής του στο (διαφημιστικό) μήνυμα. Το σύστημα θα λαμβάνει δεδομένα από πολλές συσκευές (πολυτροπικό), καθώς η μια συσκευή λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την άλλη, και θα μας δίνει την δυνατότητα προσαρμογής του μηνύματος στις ιδιαιτερότητες του κάθε αποδέκτη (προσαρμοζόμενο). Για ακριβέστερη εκτίμηση της ψυχο-συναισθηματικής κατάστασης του αποδέκτη είναι αναγκαίο να αποκτήσουμε πρόσβαση στον εγκέφαλο του αποδέκτη, καθώς τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις αποτελούν μεροληπτικά, σε κάποιο βαθμό, εργαλεία αξιολόγησης αφού απαιτούν την ειλικρινή στάση του αποδέκτη (ενδέχεται οι ερωτήσεις να είναι/θεωρηθούν πολύ προσωπικές). Η πρόσβαση στον εγκέφαλο του αποδέκτη θα γίνει με μια Διεπαφή Εγκεφάλου-Υπολογιστή (ΔΕΥ). Εν τέλει, στόχος και σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας πολυτροπικής και προσαρμοζόμενης ΔΕΥ η οποία θα εκτιμά την απήχηση ενός (διαφημιστικού) μηνύματος στο κοινό. Η συγκεκριμένη διεπαφή/σύστημα θα μας δίνει την δυνατότητα να εκτιμήσουμε την ψυχο- συναισθηματική κατάσταση των εν δυνάμει αποδεκτών του μηνύματος, χωρίς τα εμπόδια και την σύγχυση που προκαλούνται από τις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια (τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά). Το σύστημα θα αποτελείται από αισθητήρες ΕΤ, που θα μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το τι βλέπει ο αποδέκτης, αισθητήρες ΗΕΓ, που θα καταγράφουν την εγκεφαλική δραστηριότητα του αποδέκτη, και από ένα σύνολο προηγμένων τεχνικών μηχανικής μάθησης, που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα/πληροφορίες και θα εκτιμούν την απήχηση του μηνύματος.